Na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima (,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16, 92/17 i 82/20) i člana 23 Odluke o organizovanju Lokalnog  javnog emitera Radio Bijelo Polje  (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi, br. 25/11 i 11/18), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje upućuje:

 

J A V N I  P O Z I V

ovlašćenim  predlagačima  za podnošenje predloga  kandidata

za člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje

 

Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – opštinski propisi” br. 19/18, 19/18, 42/20 i 23/21), objavljuje se            P o z i v
             Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća za XI sjednicu

        Skupštine opštine Bijelo Polje

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG" br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam:

 

JEDANAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 17.07.2023. godine, (ponedjeljak)  sa početkom u 9 časova u sali Skupštine opštine.

Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – opštinski propisi” br. 19/18, 19/18, 42/20 i 23/21), objavljuje se

 

      P o z i v
                         Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća za X sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top