Predsjednik Skupštine: Ernad Suljević

Adresa: Resnička 17 br.1/1.                                                   

Mobilni telefon: +382 (69)330-333

E-маil: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


BIOGRAFIJA

Ernad Suljević je rođen 11.05.1990. godine u Bijelom Polju.

Srednju stručnu školu  završio u Bijelom Polju, smjer turistički tehničar. Na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, Univerzitet Mediteran, Bar, završio je osnovni  i specijalistički akademski studij- studijski program - Menadžment u turizmu.

Pripravnički staž je obavio u nevladinoj organizaciji „Bjelopoljski Savez NVO” .Bio je zaposlen u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj od 2015. do 20019, na radnom mjestu samostalni savjetnik. Dopisnik je lista ,,BICENT” Bošnjačke novine - (2013-2014)

Za predsjednika Opštinskog odbora Bošnjačke stranke Bijelo Polje, izabran je 2020. godine. Član je Bošnjačkog nacionalnog vijeća (2017-2020). Bio je predsjednik foruma mladih u periodu  2013-2017. godina.

Dva puta je biran za potpredsjednika Opštine u periodu 2019-2022. godina.  

Za predsjednika Skupštine opštine Bijelo Polje izabran je na prvoj sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje, održanoj 08. i 10.12. 2022. godine za mandatni period Skupštine 2022-2026. godina.       

 


Predsjednika Skupštine bira Skupština iz reda odbornika. Prijedlog za predsjednika Skupštine može podnijeti najmanje jedna trećina odbornika. Predsjednik Skupštine bira se većinom glasova ukupnog broja odbornika. Mandat predsjednika Skupštine traje koliko i mandat Skupštine. Predsjednik Skupštine predsjedava Skupštinom, rukovodi njenim radom, stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine, predstavlja Skupštinu, predlaže dnevni red, potpisuje akte Skupštine, koordinira rad radnih tijela, saradjuje sa predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave, stara se o javnosti rada Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu.