Odbor za planiranje i uređenje prostora ima predsjednika: Miloš Marić i 4 clana: dr Milan Madžgalj, Azem Idrizović, dr Nikola Raosavljević i Jasmin Kijamet.

Odbor za planiranje i urecenje prostora i stambeno-komunalnu djelatnost razmatra:nacrte i prijedloge odluka i druga opšta akta i druga pitanja iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja; prostorne i urbanisticke planove i njihovo sprovocenje; razvojne programe u ovoj oblasti, pitanje urecenja i korišćenja gradskog gracevinskog zemljišta, (srednjorocni i jednogodišnji program); stanje lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobracaju; pitanja od znacaja za ostvarivanje javnog interesa u komunalnim djelatnostima; pitanja iz oblasti imovinsko pravnih odnosa; pitanja koja se odnose na korišćenje poslovnog prostora;

Razmatra izvještaj predsjednika Opštine i ostvarivanje funkcija lokalne samouprave; inicira izmjene zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; urecuje stambene odnose; vrši druge poslove utvrcene Statutom.