Program rada Skupštine opštine Bijelo Polje  za 2023.  godinu

Program rada Skupštine opštine Bijelo Polje za  2022. godinu

Izvjestaj o realizaciji Programa rada Skupstine za 2022. godinu

Program rada Skupštine opštine Bijelo Polje za  2021. godinu

Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine za 2021. godinu

Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine za 2020. godinu

PROGRAM RADA SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE ZA 2020. GODINU

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE ZA 2019. GODINU 

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

STATUT OPŠTINE BIJELO POLJE

POSLOVNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU UČEŠĆA LOKALNOG STANOVNIŠTVA U VRŠENJU JAVNIH POSLOVA

ODLUKA O MJESNIM ZAJEDNICAMA

ETIČKI KODEKS LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

ETIČKI KODEKS IZABRANIH PREDSTAVNIKA I FUNKCIONERA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI