Odbor za Statut i propise razmatra:

Nacrte i prijedloge odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština sa stanovišta njihove uskladjenosti sa Ustavom i zakonom i pravnim sistemom utvrdjuje prijedlog za autentično tumačenje odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština razmatra opšta akta javnih službi čiji je osnivač Opština u dijelu koji se tiče ostvarivanja javnog interesa, na koje odredbe saglasnost daje Skupština, priprema prijedlog akta za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih akata i u ime Skupštine daje odgovor Ustavnom sudu u postupku za ocjenu ustavnosti i zakonitosti; razmatra akta u primjeni odredaba Statuta i ostvarivanja sistema lokalne samouprave; razmatra učešće gradjana u odlučivanju; razmatra izvještaje o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave; predlaže Skupštini pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona ili ustavnosti i zakonitosti drugih opštih akata, predlaže donošenje odluka i drugih propisa; razmatra prijedloge Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave; utvrdjuje prečišćen tekst odluka i drugih opštih akata Skupštine po ovlašcenju Skupštine; stara se o jedinstvenoj pravno-tehnickoj obradi akata, vrši i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem sistema lokalne samouprave.

 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE: 

Vesna Pavićević predsjednica i članovi/ce: Vera Medojević, Selma Omerović, Mitar Radović i Nikola Raosavljević