Odbor za finansije privredu i razvoj ima predsjednika: Slađana Nedović i 4 člana: Abaz Kujović, Dževad Omerović, prof. dr Vučeta Jaćimović i Suada Zoronjić.

Odbor za finansije privredu i razvoj razmatra;

Nacrte i prijedloge odluka o Budžetu i Završnom racunu budžeta Opštine, taksama, porezima, naknadama, zajmovima, zaduženjima, garancijama, akte o realizaciji Budžeta; razmatra planove i programe razvoja Opštine i pitanja od znacaja za razvoj privrede i poljoprivrede i razvoj preduzetništva i saobracaja; eksproprijacije za potrebe lokalne samouprave; izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave; razmatra kapitalna poboljšanja i višegodišnji investicioni plan, akte kojima se predlaže utvrcivanje investicione politike, plan zaštite od požara; inicira donošenje ili izmjene propisa ili drugih akata, vrši druge poslove iz ove oblasti.