Na osnovu člana 19 Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave („ Sl.list RCG“ – opštinski propisi br. 2/06), Skupštine opštine Bijelo Polje - Odbor za izbor i imenovanja, objavljuje

 

 JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Na osnovu člana 16 stav 1 Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija („Sl.list Crne Gore – opštinski propisi“ br: 34/11),Odbor za izbor i imenovanja objavljuje:

Listu kandidata koji su predloženi od strane nevladinih organizacija za člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija iz reda nevladinih organizacija koje se bave pitanjima socijalne i dječje zaštite i zaštitu osoba sa invaliditetom

NVO „BJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR“ 

n/r izvršnom direktoru Zdravku Janjuševiću

 

                                                                                                                                                                                                                              

 Predmet:  Poziv za sjednicu Skupštine

Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – opštinski propisi” br. 19/18, 19/18, 42/20 i 23/21), objavljuje se                   P o z i v


      Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća za VI sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top