Savjet razmatra: prijedloge odluka i drugih akata vezanih za položaj i prava invalidnih i hendikepiranih lica; razmatra pitanja koja se odnose na zaštitu i unapređenje prava lica sa invaliditetom i hendikepom u oblastima komunalne djelatnosti, stanovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, vaspitanja i obrazovanja, radnog osposobljavanja i zapošljavanja; inicira donošenje propisa za utvrđivanje poreskih i drugih olakšica unapređenje drugih prava lica sa invaliditetom i hendikepom; razmatra pitanja vezana za informisanje javnosti o pravima, mogućnostima i potrebama invalidnih i hendikepiranih lica u cilju uklanjanja predrasuda i barijera u odnosu na ta lica; razmatra i druga pitanja od značaja za status lica sa invaliditetom i hendikepom i daje prijedloge u vezi sa tim.

 

SAVJET ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Admir Hasić - predsjednik i članovi/ce: Una Lješnjak, Eldina Džogović, Miloš Šaponjić i Neđeljko Bulatović.