Zadaci Savjeta su da:

- prati ostvarivanje odnosa i saradnje opštine i nevladinih organizacija u cilju poboljšanja kvaliteta života i rada građana;

- utiče na unapređivanje komplementarnosti i intenziviranju njihovih međusobnih odnosa u definisanju lokalnih javnih politika i njihovom sprovođenju;

- podstiče stvaranje institucionalnih mehanizama za saradnju i razvoj partnerskih odnosa;

- kontinuirano prati i analizira javne politike koje se odnose ili utiču na razvoj civilnog društva i međusektorsku saradnju;

- daje mišljenja na nacrte propisa i drugih akata kojima se utiče na instuitucionalni i pravni okvir za rad nevladinih organizacija i njihovo djelovanje u opštini;

- inicira donošenje novih ili izmjene i dopune važećih propisa radi stvaranja boljeg normativnog i institucionalnog okvira za rad nevladinih organizacija;

- pruža podršku uključivanju relevantnih organizacija u procesu utvrđivanja i sprovođenja lokalnih javnih politika, odnosno učešću nevladinih organizacija u procesu pripreme i donošenja propisa, strategija, programa i planova u opštini;

- doprinosi stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj i rad nevladinih organizacija koje djeluju u opštini;

- učestvuje u planiranju prioriteta za dodjelu finansijskih sredstava nevladinim organizacijama i daje mišljenje o projektima i programima nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine;

- razmatra Izvještaj Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama o podržanim Projektima i daje Skupštini opštine prijedlog i mišljenje u vezi sa Izvještajem;

- pokreće inicijative za preduzimanje aktivnosti u cilju ostvarivanja odnosa i saradnje organa lokalne uprave i javnih službi sa nevladinim organizacijama i radi otklanjanja prepreka u cilju omogućavanja realizacije pojedinih zajedničkih aktivnosti;

- podnosi Skupštini opštine, najmanje jednom godišnje, izvjestaj o svom radu i ostvarivanju odnosa i saradnje opštine sa nevladinim organizacijama, na osnovu izvještaja o radu organa opštine i javnih službi;

- razmatra i druga pitanja od značaja za unapređivanje odnosa i saradnje opštine i nevladinih organizacija.


Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i NVO...pdf