Skupština:

   1) donosi statut opštine;
   2) donosi propise i druge opšte akte;
   3) donosi strateški plan razvoja opštine;
   4) donosi planove i programe razvoja za pojedine oblasti;
   5) donosi urbanističke projekte;
   6) donosi program uređenja prostora, odnosno plan komunalnog opremanja;
   7) donosi budžet i završni račun budžeta;
   8) uvodi i utvrđuje opštinske poreze, takse, naknade i druge sopstvene prihode;
   9) raspolaže nepokretnom imovinom, osim u slučajevima otuđenja imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, utvrđenim zakonom kojim se uređuje državna imovina;
   10) utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju;
   11) raspisuje referendum za teritoriju opštine ili za dio teritorije;
   12) odlučuje o građanskoj inicijativi;
   13) odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju opštine;
   14) osniva javne službe;
   15) odlučuje o zaduživanju i davanju garancija, u skladu sa zakonom;
   16) vrši potvrđivanje mandata i odlučuje o pravima odbornika;
   17) donosi odluku o skraćenju mandata skupštine;
   18) bira i razrješava predsjednika skupštine, predsjednika opštine i potpredsjednika skupštine;
   19) daje saglasnost na odluku o imenovanju i razrješenju potpredsjednika opštine;
   20) imenuje sekretara skupštine, na predlog predsjednika skupštine;
   21) imenuje članove radnih tijela skupštine;
   22) imenuje i razrješava članove organa upravljanja javnih službi;
   23) razmatra i usvaja izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa i službi iz člana 69 ovog zakona;
   24) razmatra izvještaj o radu javnih službi čiji je osnivač opština;
   25) razmatra izvještaj o realizaciji preporuka Državne revizorske institucije;
   26) donosi poslovnik o svom radu;
   27) donosi etički kodeks;
   28) donosi odluku o zaradama lokalnih funkcionera i lica koja imenuje Skupština;
   29) donosi odluku o zaradama lokalnih službenika i namještenika;
   30) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom. Skupština može imati stručnu službu.