Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 i člana 70 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m: 

SEDAMNAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE  

Sjednica će se održati 26.11. 2020. godine, (četvrtak) sa početkom u 11 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

          U cilju izrade Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2021. godinu, Služba Skupštine je shodno članu 147 Poslovnika Skupštine (“Sl.list Crne Gore- opštinski propisi br.19/18), preduzela aktivnosti na pribavljanju predloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada Skupštine.

           U cilju izrade Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2021. godinu, Služba Skupštine je shodno članu 147 Poslovnika Skupštine (“Sl.list Crne Gore- opštinski propisi br.19/18), preduzela aktivnosti na pribavljanju predloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada Skupštine.

O B A V J E Š T E NJ E

o predlaganju kandidata za dodjelu javnih priznanja Opštine Bijelo Polje za 2020. godinu

         Javna priznanja Opštine Bijelo Polje su:

  1. Plaketa Opštine Bijelo Polje
  2. Zahvalnica Opštine Bijelo Polje

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top