Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

PETNAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

Sjednica će se održati 19.10. 2020. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

Zapisnik sa XIV sjednice Skupštine

Četrnaesta sjednica lokalnnog parlamenta završena je nakon višečasovne rasprave, a odbornici su usvojili sve tačke dnevnog reda.

Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18), objavljuje seP o z i v
Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na XIV sjednicu

Skupštine opštine Bijelo Polje


Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu XIV sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 18.05.2020. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Sjednica Savjeta za zaštitu životne sredine zakazana je za 12.05.2020. godine (utorak) sa početkom u 13 časova.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top