Na osnovu člana 9 Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu opštinske Nagrade „3.Januar„ („Sl list RCG-Opštinski propisi br.30/07 i br. 40/10), sazivam:

 

II (drugu) sjednicu Žirija za dodjelu Nagrade „3.Januar“, za 30.12. 2021. godine sa početkom u 16 časova u kabinetu predsjednika Skupštine Opštine.

 

 Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 Na osnovu člana 9 Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu opštinske Nagrade „3.Januar„ („Sl list RCG-Opštinski propisi br.30/07 i br. 40/10), sazivam: 

 

I (prvu) sjednicu Žirija za dodjelu Nagrade „3.Januar“, za 24.12.2021. godine sa početkom u 15 časova u kabinetu predsjednika Skupštine Opštine. 

Za sjednicu predlažem sljedeći: 

 

D N E V N I   R E D

Na osnovu člana 1 Odluke o javnim priznanjima Opštine Bijelo Polje („Sl list CG-Opštinski propisi br.47/17), sazivam: 

 

I (prvu) sjednicu Žirija za dodjelu Javnih priznanja Opštine Bijelo Polje, za 24.12.2021. godine (petak) sa početkom u 12 časova u kabinetu predsjednika Skupštine opštine. 

          Za sjednicu predlažem sljedeći: 

 

D N E V N I   R E D

a osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18, 19/18,42/20 i 23/21), objavljuje se


              P o z i v
                    Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na XXVI sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu XXVI sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 23.12.2021. godine, sa početkom u 9,00 časova, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top