Na osnovu člana 15 Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere („Sl.list CG – opštinski propisi br.36/10), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje: 

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za predsjednika i člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 48 i 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 i člana 70 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18)  s a z i v a m: 

 

DVADESET PRVU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 06.04.2021. godine, (utorak) sa početkom u 10 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

Na osnovu člana 152 Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18), objavljuje se

                        P o z i v                         

Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na XX sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18)  s a z i v a m:

 

DVADESETU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 30.03.2021. godine, (utorak) sa početkom u 11 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top