Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18,34/19,38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 59 stav 3 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- Opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) s a z i v a m: 

 

TRIDESET TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE 

 

Sjednica će se održati 14.10.2022. godine, (petak) sa početkom u 13 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje. 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći: 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja.

 

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE 

 

 

                                                                                                                  Predsjednica,

                                                                                                                       Nemša Omerhodžić