Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – opštinski propisi” br. 19/18, 19/18, 42/20 i 23/21), objavljuje seP o z i v
            Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća za XXXI sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18,34/19,38/20), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

 

XXXI SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

koja će se održati 20.05.2022. godine (petak), sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

Sjednica Odbora za Statut i propise zakazana je za 21.04. 2022. godine (četvrtak) sa početkom u 9 i 30  časova.

Sjednica Odbora za finansije, privredu i razvoj zakazana je za 21.04. 2022. godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top