Na osnovu člana 7 stav 2 Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu opštinske Nagrade „3.Januar“ („Sl.list RCG–Opštinski propisi“ br. 30/07 i „Sl.list CG–Opštinski propisi“ br.40/10), Skupština opštine Bijelo Polje objavljuje

 

O B A V J E Š T E NJ E

o predlaganju kandidata za dodjelu opštinske Nagrade „3. Januar“ za 2021.  godinu

O B A V J E Š T E NJ E

o predlaganju kandidata za dodjelu javnih priznanja Opštine Bijelo Polje za 2021. godinu 

 

         Javna priznanja Opštine Bijelo Polje su:

 

  1. Plaketa Opštine Bijelo Polje
  2. Zahvalnica Opštine Bijelo Polje

Na osnovu člana 24 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje („Sl.list RCG-Opštinski propisi“ br. 25/11) i Javnog poziva broj: 02-016/21-8062 koji je objavljen u Dnevnom listu Pobjeda 11.09.2021.godine, Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje

LISTU

predloga kandidata za člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje

Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18, 19/18,42/20 i 23/21), objavljuje seP o z i v
Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na XXV sjednicu

Skupštine opštine Bijelo Polje


            Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu XXV sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 29.10.2021. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top