Na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima (,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16, 92/17 i 82/20) i člana 23 Odluke o organizovanju Lokalnog  javnog emitera Radio Bijelo Polje  (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi, br. 25/11 i 11/18), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje upućuje:

 

J A V N I  P O Z I V

ovlašćenim  predlagačima  za podnošenje predloga  kandidata

za člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje

 

 

  1. Ovlašćeni predlagači člana Savjeta su sa teritorije opštine Bijelo Polje i predlažu jednog kandidata iz oblasti mjesne zajednice.

 

  1. Članovi Savjeta biraju se iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Radija, koji imaju visoku stručnu spremu, koji su državljani Crne Gore i  koji imaju prebivalište u Opštini Bijelo Polje.

 

  1. Članovi Savjeta ne mogu biti:

       1. poslanici i odbornici;

           2. lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore, Skupština Crne Gore ili Vlada;

       3. funkcioneri političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački                   funkcioneri);

  1. vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, zaposleni, lica pod ugovorom i sl., koji imaju interesa u pravnim licima koja se bave djelatnošću proizvodnje, emitovanja i/ili distribucije radijskog i/ili televizijskog programa ili drugih audiovizuelnih medijskih usluga i sa njima povezanim djelatnostima (oglašavanje, elektronske komunikacije i sl.);
  2. lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, korupcije, prevare ili krađe, bez obzira na izrečenu kaznu ili su pravosnažno osuđena za drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude;
  3. lica koja su bračni drugovi lica navedenih u alineji 1 do 4 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u prvoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u porodičnoj liniji do drugog stepena srodstva i srodstvu po tazbini.

 

  1. Predlog za imenovanje kandidata za člana Savjeta sadrži: ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog predlagača, odnosno ovlašćenih predlagača.

 

           Ovlašćeni predlagač dužan je da uz predlog kandidata za člana Savjeta dostavi:

          1) dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Opštini  Bijelo Polje;

          2) dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata;

          3) izjavu predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz tačke 3  ovog Javnog poziva za njegovo imenovanje za člana Savjeta.

            Isto lice može biti imenovano za člana Savjeta najviše dva puta uzastopno.

 

          Rok za predlaganje kandidata je 45 dana od dana objavljivanja Javnog poziva. Predlozi za kandidata za člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio                    Bijelo Polje, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se Odboru za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje  na adresu: ul . Slobode bb.

 

            Javni poziv objaviće se u Službenom listu Crne Gore-opštinski propisi, dnevnom listu ,,Pobjeda“ i  na web sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me

 

           Obrazac i izjava za imenovanje člana  Savjeta,  objaviće se na web sajtu Opštine Bijelo Polje.

           Napomena: Informacije po ovom javnom pozivu možete dobiti u Službi Skupštine kancelarija br. 54 ili putem telefona 050 431 682

           Broj: 02–016/23-440

           Bijelo Polje, 29.08.2023. godine

 

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJ

 


Izjavu o prihvatanju kandidature i ispunjavanju uslova za člana Savjeta radija Bijelo Polje možete preuzeti ovdje...pdf

Obrazac za predlaganje kandidata za člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje možete preuzeti ovdje...pdf