Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG" br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam:

 

JEDANAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 17.07.2023. godine, (ponedjeljak)  sa početkom u 9 časova u sali Skupštine opštine.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

Zapisnik sa VII sjednice  Skupštine;

Zapisnik sa X sjednice Skupštine; 

 1. Predlog Odluke o Završnom računu Budžeta Opštine Bijelo Polje  za 2022.godinu;
 2. Izvještaj o realizaciji Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022.godinu;
 3. Predlog Programa  mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede  za 2023.godinu;
 4. Predlog  Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva za 2023. godinu;
 5. Izvještaj o realizaciji Programa podsticajnih mjera za ruralni i održivi razvoj za 2022.godinu;
 6. Predlog Programa  mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023.godinu;
 7. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2022-2026.za 2022.godinu;
 8. Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje 2022-2026.za 2022.godinu;
 9. Predlog Odluke o raspodjeli sredstava za obezbjeđivanje uslova za sprovođenje mjera za uzgoj, zaštitu i lov divljači na teritoriji opštine Bijelo Polje za 2023.godinu;
 10. Predlog Odluke o učešću Opštine Bijelo Polje u troškovima realizacije projekta Dnevni boravak za stare u Bijelom Polju;
 11. Izbor, imenovanja i razrješenja.  

                                                              

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Br. 02-016/23-404

Bijelo Polje, 07.07. 2023.godine

 

 

                                                                                                                         Predsjednik,

                                                                                                                           Ernad Suljević s.r.


Materijal za XI sjednicu SO Bijelo Polje... rar

Tonski zapis sa XI sjednice SO Bijelo Polje...rar