Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – opštinski propisi” br. 19/18, 19/18, 42/20 i 23/21), objavljuje se            P o z i v
             Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća za XI sjednicu

        Skupštine opštine Bijelo Polje            Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu XI sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 17.07. 2023. godine, sa početkom u 9,00 časova, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

            Odredbama člana 149 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo predviđeno je da predstavnik nevladine organizacije može učestvovati u radu sjednice Skupštine, ukoliko nevladina organizacija ispunjava sledeće uslove:

        - da je registrovana najmanje godinu dana;
        - da ima sjedište na teritoriji opštine;
        - da je u prethodnoj godini: realizovala jedan ili više projekata u opštini ili učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu, ili  učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini;
        - da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast i
        - da ima članove koji posjeduju iskustvo i poznaju predmetnu temu, ili ima saradnike koji posjeduju stručne reference po predmetnim temama.

         Nevladina organizacija koja ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, ima pravo da  predloži, odnosno  imenuje predstavnika nevladine organizacije koji će učestvovati u radu sjednice.

         Uz prijavu za učešće za XI sjednicu Skupštine, nevladina organizacija je dužna dostaviti Službi Skupštine:


       - prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa ili predstavlja nevladinu organizaciju, sa dokumentacijom na osnovu koje se utvrđuje ispunjenost uslova iz prethodnog člana;

       - Statut nevladine organizacije;
       - Odluku o osnivanju nevladine organizacije;
       - izjavu ovlašćenog lica za zastupanje ili predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o sprečavanju sukoba interesa kao i dokumenta propisana članom 150 Poslovnika iz kojih se da zaključiti da ispunjava uslove za učešće u radu sjednice.
         Prijavu za učešće na sjednicu Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine preko Građanskog biroa opštine Bijelo Polje, ul. Slobode bb. ili elektronskim putem na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
        Prijavu za učešće na sjednicu Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine, najkasnije 7 dana prije održavanja sjednice Skupštine, s tim što su dužne da navedu tačku dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici Skupštine.      
                SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE