OBAVJEŠTENJE

 o datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere kompetencija, znanja i sposobnosti

 Poštovani,

        Obavještavamo vas da će se postupak provjere kompetencija, znanja i sposobnosti po javnom konkursu, broj 04/5-9371 od 17.10.2018 godine, koji je Sekretarijat za lokalnu samoupravu dana 08.08.2018. godine objavio za potrebe Odbora za izbor i imenovanja za radno mjesto sekretar Skupštine opštine Bijelo Polje, održati dana 13.12.2018. godine (četvrtak)u prostorijama Skupštine Opštine.

Na osnovu člana 24 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje („Sl.list RCG-Opštinski propisi“ br. 25/11), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje:

LISTU
predloženih kandidata za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje

 

- NVO KOJE SE BAVE ZAŠITOM PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM, UDRUŽENJA PENZIONERA, MLADIH

Na osnovu člana 152 Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18), objavljuje se


P o z i v
Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na III sjednicu Skupštine opštine Bijelo PoljePozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu III sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 10.12.2018. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

 

TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 10. 12. 2018. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top