Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

 

DRUGU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 13. 09. 2018. godine, (četvrtak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Odlukom o pristupanju izradi Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje, predviđeno je da Skupštine formira Komisija za izradu Poslovnika Skupštine opštine, koja će biti zadužena  da izradi nacrt Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje.

U skladu sa obavezama iz navedene Odluke Komisija je izradila nacrt  Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje i isti stavila na javnu raspravu do 11.05.2018. Nacrt navedenog dokumenta  je objavljen na web sajtu Opštine uz poziv svim zainteresovanim subjektima da dostave predloge, sugestije i primjedbe u pisanoj ili elektronskoj formi.

Odlukom o pristupanju izradi Statuta Opštine Bijelo Polje, predviđeno je da Skupština opštine formira Komisija za izradu Statuta Opštine Bijelo Polje, koja će biti zadužena  da izradi nacrt Statuta Opštine Bijelo Polje.

U skladu sa obavezama iz navedene Odluke Komisija je izradila nacrt  Statuta Opštine Bijelo Polje i  isti stavila na javnu raspravu do 11.05.2018. Nacrt navedenog dokumenta je objavljen na web sajtu Opštine uz poziv svim zainteresovanim subjektima da dostave predloge, sugestije i primjedbe u pisanoj ili elektronskoj formi.

Na konstitutivnoj sjednici lokalnog parlamenta za predsjednika Skupštine Opštine Bijelo Polje izabran je Abaz Dizdarević akademski slikar sa izborne liste ,,Za dobro građana Bijelog Polja pobjednička koalicija DPS-BS-SD Milo Đukanović". Skupštini je podnešen i izvještaj Opštinske izborne komisije o rezultatima lokalnih izbora koji su održani 27. maja ove godine, a verifikovani su i odbornički mandati.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top