Na osnovu člana 24 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje („Sl.list RCG-Opštinski propisi“ br. 25/11), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje:

LISTU
predloženih kandidata za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje

 

- NVO KOJE SE BAVE ZAŠITOM PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM, UDRUŽENJA PENZIONERA, MLADIH

Na osnovu člana 152 Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18), objavljuje se


P o z i v
Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na III sjednicu Skupštine opštine Bijelo PoljePozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu III sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 10.12.2018. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

 

TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 10. 12. 2018. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, u skladu sa članom 16 stav 1 Odluke o Savjetu za saradnju Lokalne samouprave i nevladinih organizacija ( „Sl.list CG-Opšinski propisi br.34/11“) objavljuje

 

L I S T U K A N D I D A T A

koji su predloženi za članove Savjeta za saradnju Lokalne samouprave i nevladinih organizacija

 

  1. Lidija Guberinić:

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top