Odluku o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti;

Odluku o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Odbora za finansije, privredu i razvoj;

Odluku o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i propise;

Odluku o završnom računu Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2017.godinu;

Odluku o donošenju Strateškog plana razvoja sporta opštine Bijelo Polje za period 2018-2021;

Odluku o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju glavnog administratora Opštine;

Odluku o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama;

Odluku o imenovanju Opštinske izborne komisije;

Odluku o imenovanju predsjednika i članova Odbora direktora DOO „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje;

Odluku o imenovanju predsjednika i članova Odbora direktora DOO Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje;

Odluku o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“;

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Žirija za dodjelu Nagrade „3.Januar“;

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Žirija za dodjelu javnih priznanja Opštine Bijelo Polje;

Odluku o donošenju Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022.godina;

Odluku o proglašenju biznis zona „Nedakusi“, „Cerovo“ „Vraneška dolina“, „Bistrička dolina“, „Rakonje-Ravna Rijeka“ i „Ribarevine-Poda“ otvorenim za ulaganje;

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju biznis zona „Nedakusi“, „Cerovo“, „Vraneška dolina“, „Bistrička dolina“, „Rakonje-Ravna Rijeka“ i „Ribarevine-Poda“;

Razvojni plana biznis zona „Nedakusi“, „Cerovo“, „Vraneška dolina“, „Bistrička dolina“, „Rakonje-Ravna Rijeka“ i „Ribarevine-Poda“;

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Bijelo Polje;

Odluku o izmjenama Odluke o Izmjenama Odluke o kriterijumima i načinu određivanja dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u Opštini Bijelo Polje;

Odluku o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština opštine;

Odluku o organizovanju Javne ustanove „Centar za podršku djeci i porodici“;

Odluku o izmjenama Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“;

Odluku o obezbjeđenju dodatnih sredstava klubovima odbornika u Skupštini opštine Bijelo Polje za pokriće troškova kancelarijskog prostora;

Odluku o davanju u zakup nepokretnosti;

Odluku o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za skidanje tereta otuđenja i opterećenja („Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 28/15 od 10.08.2015.godine)

Odluku o usvajanju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Bijelo Polje sa posebnim osvrtom na ski centar „Cmiljača“;

Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“;

Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove „Centar za podršku djeci i porodici“;

Odluku o davanju saglasnosti na Odluku upravnog odbora JU Centar za sport i rekreaciju o prestanku mandata direktora broj 208/18 od 05.12.2018.godine;

Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za sport i rekreaciju o određivanju vršioca dužnosti direktora Ustanove;

Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO „Parking –servis „Bijelo Polje o određivanju vršioca dužnosti direktora Društva.