Na osnovu člana 39 stav 1 i 2 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18) s a z i v a m:

 

PRVU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 28.06.2018. godine, (četvrtak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Na osnovu člana 45 stav 2 i 3 Statuta Opštine Bijelo Polje ( „Sl.list RCG-Opštinski propisi“ broj 25/04 i 33/06 i „Sl list CG-Opštinski propisi“ br. 18/10, 32/13 i 47/17), i člana 65 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 34/11, 32/13 i 47/17) sazivam XXIX (dvadeset devetu) sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje, za 23.05.2018.godine, (srijeda) sa početkom u 10 časova u velikoj sali Skupštine Opštine Bijelo Polje.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

Zapisnik sa XXVIII sjednice Skupštine

  1. Prijedlog Statuta Opštine Bijelo Polje;

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, u skladu sa članom 24 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje („Sl. list RCG-opštinski propisi br.25/11“), objavljuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

koji su predloženi za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje

 

- iz oblasti nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom, udruženja penzionera, mladih:

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br.02/18) i člana 3 Odluke o pristupanju izradi Statuta Opštine Bijelo Polje (“Sl. list Crne Gore –Opštinski propisi br.06/18”) Komisija za izradu nacrta Statuta Opšine Bijelo Polje, utvrđuje

 

Program održavanja javne rasprave

 

  1. Javna rasprava o nacrtu Statuta Opštine Bijelo Polje počinje objavljivanjem javnog poziva za učešće u raspravi, na internet stranici Opštine Bijelo Polje.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top