Na osnovu člana 19 Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave („ Sl.list RCG“ – opštinski propisi br. 2/06), Skupštine opštine Bijelo Polje - Odbor za izbor i imenovanja, objavljuje

 

 JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

 

Kandidate za članove Savjeta mogu predložiti: stručne institucije, organizacije, nevladine organizacije i stručna udruženja, mjesne zajednice, asocijacija lokalnih vlasti i građani.

Za člana Savjeta može biti izabrano lice iz reda istaknutih i uglednih građana opštine, i stručnjaka iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu.

Za člana Savjeta ne mogu biti birani:

  • poslanici i odbornici;
  • lokalni funkcioneri;
  • starješine organa lokalne uprave;
  • rukovodioci javnih službi čiji je osnivač opština,
  • izabrana, imenovana i postavljena lica u Vladi Republike Crne Gore i organima državne uprave;
  • funkcioneri i članovi organa političkih stranaka ( predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri);
  • lica koja su pravosnažno osuđena za krivičo djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare ili krađe, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 ( šest ) mjeseci.

   

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave ima predsjednika i 6 ( šest) članova, koji se biraju iz reda građana i stručnjaka u oblastima od značaja za lokalnu samoupravu.

Predloge  kandidata za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave dostaviti  Skupštini opštine Bijelo Polje - Odboru za izbor i imenovanja u  roku od 30 dana  od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Broj: 02-016/23-202

Bijelo Polje, 02.03.2023 godine

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA