Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

 

DVADESET ČETVRTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 04.10.2021. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

      Zapisnik sa XXII sjednice Skupštine;    

  1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata;
  2. Predlog Odluke o blizim kriterijumima za kategorizaciju i razvrstavanje i načinu obilježavanja opštinskih puteva na teritoriji opštine Bijelo Polje;
  3. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju redovnih studenata u opštini Bijelo Polje;
  4. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta i poklon-čestitke za prvorođenu bebu u Novoj godini;
  5. Predlog Odluke o potvrđivanju Rješenja predsjednika Opštine 01-018/21- 547/2 od 02.09.2021. godine;
  6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti sa DOO Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje;
  7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu;
  8. Informacija DOO „Komunalno –Lim“ Bijelo Polje o stanju gradskog groblja na Loznicama;
  9. Izbor i imenovanja;

             - Predlog Odluke o prestanku mandata članu Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio Bijelo  

        Polje” ;

            - Predlog Odluke o prestanku mandata članu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave ;

            - Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i propise;

            - Predlog Odluke  o razrješenju Odbora direktora DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje ;

            - Predlog Odluke  o imenovanju  Odbora direktora DOO Vodovod “Bistrica”  Bijelo Polje ;

            - Predlog Rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu javnih priznanja Opštine Bijelo Polje.          

 

       Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.             

                  

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

                                                                                                        Predsjednica,

                                                                                                          Nemša Omerhodžić, s.r.

 

Materijal za XXIV sjednicu možete preuzeti ovdje...rar