Na osnovu člana 152 Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18), objavljuje seP o z i v
Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na IX sjednicu

Skupštine opštine Bijelo PoljePozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu IX sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 10.07.2019. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 59 stav 3 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18)  s a z i v a m:

 

OSMU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 01. 07. 2019. godine, (ponedjeljak)  sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

 

DEVETU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 10. 07. 2019. godine, (srijeda) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Na osnovu člana 19 Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave („Sl.list RCG“ – opštinski propisi br. 2/06), Skupština opštine Bijelo Polje - Odbor za izbor i imenovanja upućuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za izbor dva člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

 

Kandidate za dva člana Savjeta mogu predložiti: stručne institucije, organizacije, nevladine organizacije i stručna udruženja, mjesne zajednice, asocijacija lokalnih vlasti i građani.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top