Na osnovu člana 28 Zakona o elektronskim medijima (“Sl.list CG” br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16 i 92/17), člana 24 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje („Sl.list RCG-Opštinski propisi“ br. 25/11) i Javnog poziva broj 02-016/23-203 objavljenom u Dnevnom listu „Pobjeda“ 03.03.2023.godine, Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje

LISTU

blagovremenih i potpunih predloga  kandidata za imenovanje člana Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio Bijelo Polje“

I Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za člana Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio Bijelo Polje“ i to:

 • Marica Stanić, predstavnica iz oblasti nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom, udruženja penzionera, mladih

Predlagači:

 

 1. NVO “Udružene paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac”;
 2. NVO „Udruženje roditelja Oaza“;
 3. NVO „Centar za preduzetništvo“;
 4. NVO „Novi poredak“;
 5. NVO „Brain“;
 6. NVU „Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojovac“;
 7. UOSI „Elipsa“;
 8. NVO „Progres“;
 9. NVU „Centar Sjevera“;
 10. NVO „Eko centar“;
 11. NVO „Opštinsko udruženje multiple skleroze Bijelo Polje“;
 12. NVO „Korak promjene“;
 13. NVO „Kan“;
 14. NVO „Zvijezde“;
 15. NVU „Klub kulture“;
 16. NVO „Platforma“;
 17. NVO „Đakomo Adriatik“;
 18. NVO „Udruženje penzionera Bijelo Polje“.

 

II Li­sta bla­go­vre­me­nih i pot­pu­nih pred­lo­ga kan­di­da­ta za čla­no­ve Sa­vje­ta Lo­kal­nog jav­nog emi­te­ra "Ra­dio Bijelo Polje" ob­ja­vlju­je se u "Slu­žbe­nom li­stu Crne Gore", na web saj­tu Sku­pšti­ne i u jed­nom dnev­nom štam­pa­nom me­di­ju koji iz­la­zi u Cr­noj Gori.

 

 

Br. 02-016/23-                                                                              

Bijelo Polje, 20.04.2023. godine

 

 

Odbor za izbor i imenovanja

 

 

                                                                                                                         Predsjednik,

                                                                                                                      Abaz Dizdarević