Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 a u vezi sa članom 70 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam:

 

OSMU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 Sjednica će se održati 24. 03. 2023. godine, (petak)  sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

 

  1. Zaključak kojim se Vladi Crne Gore predlažu mjere u cilju rješavanja problema poljoprivrednika sa područja opštine Bijelo Polje.

 

 

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

Predsjednik,

Ernad Suljević s.r.

 


Materijal sa osme sjednice SO Bijelo Polje...rar

Tonski zapis sa osme sjednice SO Bijelo Polje...rar