Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 a u vezi sa članom 70 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

 

 

DRUGU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 20. 12. 2022. godine, (utorak)  sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

 

D N E V N I    R E D

 

           Zapisnik sa I sjednice  Skupštine

 

  1. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje;
  2. Izbor predsjednika i članova stalnih radnih tijela Skupštine (Odbori i Savjeti);
  3. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine broj: 01-018/22-1054 od 14.12.2022.godine.

 

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

 

                                                                                                        Predsjednik,

                                                                                                      Ernad Suljević, s.r.

 


Materijal sa druge sjednice SO Bijelo Polje...rar

Tonski zapis sa druge sjednice SO Bijelo Polje...rar