Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18)  s a z i v a m:

DVADESETU DRUGU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

Sjednica će se održati 30.06.2021. godine, (srijeda) sa početkom u 10 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

          D N E V N I    R E D

      Zapisnik sa XX sjednice Skupštine;

      Zapisnik sa XXI sjednice Skupštine;

    

Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje;

Predlog Odluke o Završnom računu budžeta Opštine Bijelo Polje za 2020. godinu;

Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve;

Predlog Odluke o kriterijumima i načinu određivanja varijabilnog dijela zarade lokallnih službenika i namještenika u Opštini Bijelo Polje;

Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u Opštini Bijelo Polje;

Predlog Odluke o finansiranju adaptacije fasada stambenih zgrada na teritoriji opštine Bijelo Polje;

Predlog Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja;

Predlog Odluke o  ostvarivanju prava na socijalno stanovanje;

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu;

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima „Udruženju penzionera Bijelo Polje“.

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2020. godinu JU „Muzej“ Bijelo Polje;

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2020. godinu JU „Ratkovićeve večeri poezije“; 

Izvještaj o radu i poslovanju DOO Vodovod „Bistrica“ za 2020. godinu sa Programom rada za 2021.godinu;

Izvještaj  o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO „Komunalno Lim“ Bijelo Polje za 2020. godinu;

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju DOO „Parking-servis“ Bijelo Polje za 2020.godinu;

Izvještaj o realizaciji projekata nevladinih organizacija koji su finansirani sredstvima budžeta Opštine Bijelo Polje po konkursu za 2019.godinu;

Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje 2017- 2021. za 2020. godinu;

Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje 2019-2021.godine za 2020.godinu;

Informacija o stanju bezbijednosti na području opštine Bijelo Polje za 2020.godinu;

Informacija o stanju energetskih objekata i kvalitetu snabdijevanja električnom energijom na području opštine Bijelo Polje;

Izbor i imenovanja

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“ o izboru direktora Ustanove;

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Muzej Bijelo Polje o izboru v.d. direktora Ustanove

- Predlog Odluke o prestanku mandata članu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere    

 

       Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

                                                                                                        Predsjednica,

                                                                                                          Nemša Omerhodžić, s.r.


Materijal za XXII sjednicu možete preuzeti ovdje...rar