Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18)  s a z i v a m:

 

OSAMNAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 24. 12. 2020. godine, (četvrtak) sa početkom u 11 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

 

Zapisnik sa XV sjednice Skupštine;

Zapisnik sa XVI sjednice Skupštine;

Zapisnik sa XVII sjednice Skupštine;

 1. Predlog Programa rada Skupštine za 2021.godinu;
 2. Predlog Odluke o pokretanju postupka za donošenje izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje;
 3. Predlog Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2021. godinu;
 4. Predlog Programa uređenja prostora za 2021.godinu;
 5. Predlog Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti na teritoriji opštine Bijelo Polje (2020-2024);
 6. Predlog Odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 7. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu;
 8. Predlog Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Bijelo Polje sa DOO “Parking-servis” Bijelo Polje;
 10. Predlog Odluke o potvrđivanju rješenja predsjednika Opštine o raspolaganju sredstava stalne budžetske rezerve:

- Predlog Odluke o potvrđivanju Rješenja predsjednika Opštine o raspolaganju sredstava stalne budžetske rezerve broj 01-018/20- 999/1 od  04.11.2020.godine (za potrebe nabavke medicinske opreme za liječenje kovid pacijenata u JZU Opšta Bolnica Bijelo Polje);

- Predlog Odluke o potvrđivanju Rješenja predsjednika Opštine o raspolaganju sredstava stalne budžetske rezerve broj 01-018/20-1022/1 od 11.11.2020.godine (za potrebe nabavke medicinskog inventara kovid odjeljenja JZU Opšta Bolnica Bijelo Polje);

- Predlog Odluke o potvrđivanju Rješenja predsjednika Opštine o raspolaganju sredstava stalne budžetske rezerve broj 01-018/20-1031/1 od 13.11.2020.godine (za potrebe nabavke medicinske opreme za liječenje pacijenata u JZU Opšta Bolnica Bijelo Polje);

- Predlog Odluke o potvrđivanju Rješenja predsjednika Opštine o raspolaganju sredstava stalne budžetske rezerve broj 01-018/20-10611/1 od 24.11.2020.godine (za potrebe nabavke opreme za kovid odjeljenje JZU Opšta Bolnica Bijelo Polje);

- Predlog Odluke o potvrđivanju Rješenja predsjednika Opštine o raspolaganju sredstava stalne budžetske rezerve broj 01-018/20-1114/1 od 09.12.2020.godine ( za potrebe nabavke medicinske opreme za liječenje kovid pacijenata u JZU Opšta Bolnica Bijelo Polje);

 1. Predlog Odluke o o učešću Opštine Bijelo Polje u troškovima realizacije projekta Dnevni boravak za stare u Bijelom Polju za 2020. godinu;
 2. Predlog Odluke o raspolaganju sredstvima tekuće budžetske rezerve u iznosu od 12.542,18 eura;
 3. Predlozi odluka o stavljanju van snage odluka iz djelatnosti Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove;

-  Predlog  Odluke o stavljanju van snage Odluke o eksploataciji i uslovima eksploatacije šljunka i kamena;

-  Predlog Odluke o stavlajnju van snage Odluke o uslovima, načinu i kriterijumima plaćanja i nakande za investiciono održavanju zgrada i radove koji se izvode kao hitne intervencije na stambenoj zgradi;

 1. Predlozi odluka o stavljanju van snage odluka iz djelatnosti Sekretarijata za finansije;

- Predlog o stavljanju van snage mjesečne prijave za obračun prireza porezu na dohodak  fizičkih lica;

- Predlog Odluke o objedinjavanju određenih poreza i doprinosa Opštine Bijelo Polje;

- Predlog Odluke o porezima građana na teritoriji opštine Bijelo Polje;

- Predlog Odluke o uvođenju opštinskog poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva;

- Predlog Odluke o uvođenju opštinskog poreza na prihode od samostalne djelatnosti;

- Predlog Odluke o uvođenju prireza na promet proizvorda, usluga i nepokretnosti i prava;

- Predlog Odluke o određivanju procenta za određivanje naknade za 1m2 gradskog građevinskog zemljišta;

- Predlog Odluke o određivanju visine procenta za utvrđivanje naknade za gradsko građevinsko zemljište;

 1. Predlozi odluka o stavljanju van snage odluka iz djelatnosti Sekretarijata za uređenje prostora

- Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o posebnoj naknadi za devastirani prostor;

- Predlog Odluke o stavljanu van snage Odluke o naknadi za uređenje građevinskog zemljišta;

 1. Predlozi odluka o stavljanju van snage odluka iz djelatnosti Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj:

- Predlog Odluke o uslovima za vršenje ugostiteljskih djelatnosti pravnih lica i građana koji samostalno obavljaju ovu djelatnost izvan poslovnih prostorija na teritoriji opštine;

- Predlog Odluke o stavljanju van snage Zaključka o visini naknade za pregled poslovnih prostorija i opreme za obavljanje djelatnosti;

 1. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Centar za kulturu „Vojislav Bulatović Strunjo“ za 2021. godinu sa predlogom Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada;
 2. Program rada i finansijski plan Javne ustanove “Centar za sport i rekreaciju” za 2021. godinu sa predlogom Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada;
 3. Program rada i finansijski plan Javne ustanove “Centar za podršku djeci i porodici” za 2021. godinu sa predlogom Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada;
 4. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju “Tisa” za 2021. godinu sa predlogom Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada;
 5. Program rada i finansijski plan Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” za 2021. godinu sa predlogom Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada;
 6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU „Ratkovićeve večeri poezije“;
 7. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej Bijelo Polje za 2021. godinu sa predlogom Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada;
 8. Izvještaj o osposobljenosti DOO „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje za zimsku sezonu;
 9. Program rada i finansijski plan DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje za 2021. godinu sa predlogom Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada;
 10. Program rada i finansijski plan DOO “Parking – servis” Bijelo Polje za 2021. godinu sa predlogom Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada;
 11. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021.godine za 2019.godinu;
 12. Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje 2019-2021,godine za 2019.godinu;
 13. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu (parcela 679/1 površine 35 m2 i kat.parcela 679/1 površine 37 m2);
 14. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu (parcela 971/5 površine 68 m2);
 15. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu ( kat.parcele 2096/12 površine 44 m2 i kat parcela 2096/13 površine 1 m2);
 16. Izbor, imenovanja

- Predlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO;

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za podršku djeci i porodici; - Predlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju i evropske integracije

 

 

Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.             

                  

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

                                                                                                        Predsjednica,

                                                                                                          Nemša Omerhodžić, s.r.

Materijal za XVIII sjednicu možete preuzeti ovdje...rar