Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

 

ČETRNAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 18. 05. 2020. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

 

Zapisnik sa XII sjednice Skupštine

 1. Informacija o aktivnostima Opštinskog tima za zaštitu i spašavanja za period od 06.marta do 30.04.2020.godine.
 2. Predlog paketa ekonomskih mjera sa ciljem ublažavanja posledica po privredu i građane Bijelog Polja nastalih usled pandemije COVID 19 virusa;
 3. Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine za 2019.godinu;
 4. Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave za 2019.godinu;
 5. Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Bijelo Polje za 2019.godinu;
 6. Izvještaj o realizaciji Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2019.godinu;
 7. Predlog Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2020. godinu;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2019.godinu;
 9. Predlog Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020.godinu;
 10. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine br.01-018/20-401 od 31.03.2020.godine;
 11. Predlog Odluke o potvrđivanju Rješenja predsjednika Opštine br.01-018/20-349 od 16.03.2020. godine ;
 12. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Bijelo Polje;
 13. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine br.01-018/20-380 od 27.03.2020. godine, o stavljanju van snage odredbi člana 4, člana 5, člana 8, člana 9, člana 12 i člana 13 Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koje bira ili imenuje Skupština opštine;
 14. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izbor v.d. direktora JU Centar za podršku djeci i porodici;
 15. Predlog Odluke o finansiranju gerontodomaćica u 2020.godini;
 16. Predlog Odluke o dopuni Odluke o dodjeli sredstava za finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom koje čine koaliciju „Savez“;
 17. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za korišćenje nepokretnosti.

 

Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

Predsjednik,

Abaz Dizdarević, s.r.


Materijal za XII sjednicu možete preuzeti ovdje ... rar