Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

 

DEVETU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 10. 07. 2019. godine, (srijeda) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I R E D

Zapisnik sa VII sjednice Skupštine

1. Predlozi Odluka o davanju saglasnosti na Odluke predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika Opštine;

2. Predlog Završnog računa budžeta Opštine Bijelo Polje za 2018.godinu;

3. Predlog odluke o donošenju Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje za period 2019 - 2021.godine;

4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Ministarstvom odbrane Crne Gore;

5. Predlog Odluke o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta Opštine Bijelo Polje;

6. Predlog Odluke o učešću Opštine Bijelo Polje u troškovima realizacije projekta Dnevni boravak za stare u Bijelom Polju;

7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za organizaciju Međuopštinskih sportskih igara za 2021. godinu;

8. Izvještaj o realizaciji Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2018.godinu;

9. Predlog Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2019.godinu;

10. Izvještaj o realizaciji Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2018.godinu;

11. Predlog Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2019.godinu;

12. Predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje kvaliteta života LGBTI za 2019. godinu;

13. Predlog Odluke o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2019. godini;

14. Predlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou u 2019.godini;

15. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama;

16. Predlog Programa privremenih objekata;

17. Izvještaj o radu i poslovanju JU Muzej Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu;

18. Izvještaj o radu i poslovanju Turističke organizacije za 2018 . godinu, sa Programom rada za 2019. godinu;

19. Izvještaj o radu i poslovanju DOO Komunalno Lim Bijelo Polje za 2018 . godinu, sa Programom rada za 2019. godinu;

20. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu;

21. Predlog Odluke o organizovanju JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje;

22. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje;

23. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu sa Programom rada sa finansijskim planom za 2019.godinu;

24. Izvještaj o radu i poslovanju DOO Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Planom i Programom za 2019. godinu;

25. Predlog Odluke o preuzimanju obaveza plaćanja troškova za održavanje pumpnih postrojenja;

26. Predlog izmjena i dopuna Programa podizanja spomen – obilježja na teritoriji opštine Bijelo Polje;

27. Predlozi odluka o davanju statusa spomen-obilježja:

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomen–ploču povodom konačnog oslobođenja Bijelog Polja;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomen–ploču posvećenoj radu bolnice 37. Udarne sandžačke divizije, Stožer;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomen–ploču poginulim borcima od 1941-1945 godine sa područja Kanja;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomen–ploču posvećenoj formiranju štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda, Kovren;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomen–ploču Đorđija Stanića;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomen–ploču poginulim borcima NOVJ u Sušici;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomeniku sa spomen pločom posvećenom radu štamparije u mjestu Pripčiće;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomen–ploču Spomeniku poginulim borcima VII. Crnogorske omladinske brigade „Budo Tomović“, Sokolovica-Korita;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomeniku palih boraca NOR-a 1941-1945 godine u Zatonu;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomen-česmi borcima Petog udarnog polimskog bjelopoljskog odreda, Čeoče;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomen–česmi komandantu Milivoju Tomoviću i borcu Milovanu Kneževiću, Livadice;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomen–ploču Spomen–česmi Jagode Bogićević, Maina Gora;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Alekse Beća-Đilasa Bijelo Polje;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Milovana Jelića Bijelo Polje;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Miloja Dobrašinovića Bijelo Polje;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Nikice V. Kneževića Bijelo Polje;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Muniba Kučevića Bijelo Polje;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Živka Žižića Bijelo Polje;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Dušana Koraća Bijelo Polje;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Dušana Duša Basekića Bijelo Polje;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Milovana Jelića Pavino Polje;

- Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Tomaša Žižića Tomaševo.

28. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Bijelo Polje;

29. Predlog Odluke o kriterijumima i načinu određivanja dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u opštini Bijelo Polje;

30. Predlog Odluke o izboru dva člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;

31. Predlog Odluke o razrješenju dva člana Savjeta JU „Ratkovićeve večeri poezije“;

32. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO „Komunalno Lim“ Bijelo Polje o izboru izvršnog direktora;

33. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje o izboru izvršnog direktora;

34. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović-Strunjo“ o izboru direktora;

35. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku upravnog odbora JU Centar za sport i rekreaciju o izboru direktora Ustanove;

36. Izvještaj o raalizaciji projekata nevladinih organizacija koje su podržane sredstvima budžeta Opštine za 2017.godinu.

37. Informacija o realizaciji kapitalnog projekta izgradnja Osnovne škole „Dušan Korać“;

38. Informacija o realizaciji projekta Projektovanje i izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Bijelo Polje.

 

Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Predsjednik,

Abaz Dizdarević, s.r.


 Materijal za XXVIII sjednicu možete preuzeti ovdje ... rar